streslab

Wsparcie psychologiczne dla osób pracujących z ofiarami traumy

Stres Pomagających

Pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, lekarze, psychoterapeuci, strażacy, policjanci, strażnicy miejscy, żołnierze oraz personel medyczny – to grupy zawodowe, które są najbardziej narażone na tzw. wtórny stres pourazowy. Dzieje się tak, gdyż ich praca polega na udzielaniu pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

W sytuacjach kryzysowych nie tylko osoby bezpośrednio poszkodowane potrzebują wsparcia psychologicznego. Również ci, którzy udzielają im pomocy, nie pozostają obojętni wobec traumatycznego wydarzenia. Mówi się, że zostają oni zarażeni traumą (ang. trauma contagion) lub przeżywają emocje „z drugiej ręki” (ang. second-hand emotions). Ta psychologiczna reakcja to tzw. wtórny stres traumatyczny (ang. secondary traumatic stress, STS). Najbardziej narażeni są na niego przedstawiciele grup zawodowych służących pomocą w trudnych sytuacjach, m.in.:

 • pracownicy socjalni,
 • kuratorzy sądowi,
 • lekarze,
 • psychoterapeuci,
 • strażacy,
 • policjanci,
 • strażnicy miejscy,
 • żołnierze,
 • personel medyczny.

Projekt Stres Pomagających miał na celu weryfikację, czy psychologiczna interwencja internetowa może być skutecznym narzędziem do radzenia sobie z wtórnym stresem traumatycznym. Projekt składał się z dwóch etapów.

Pierwszy z nich obejmował badanie, którego wyniki pomogły sprecyzować, jakich aspektów powinna dotyczyć interwencja psychologiczna obejmująca redukcję negatywnych skutków stresu w pracy wynikającego z pomocy ofiarom traumy, a także wzmacnianie zaangażowania w pracę oraz tzw. wtórnego wzrostu potraumatycznego. Okazało się, że taka interwencja powinna dotyczyć:

 • wzmacniania przekonań o własnej skuteczności w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami,
 • wzmacniania przekonań o dostępności wsparcia społecznego jako efektywnego narzędzia w radzeniu sobie ze stresem.

Drugim etapem projektu Stres Pomagających było stworzenie interwencji psychologicznej i umieszczenie jej na specjalnej platformie internetowej, a następnie zbadanie jej efektywności. Wyniki badania potwierdziły, że interwencja psychologiczna online pomaga w obniżaniu poziomu wtórnego stresu traumatycznego i wypalenia zawodowego. Wspomaga również wzrost poziomu zaangażowania w pracę oraz proces wtórnego rozwoju potraumatycznego. U uczestników interwencji wzrósł także poziom przekonań o własnej skuteczności.

Przeprowadzone badania w ramach projektu Stres Pomagających mają istotny wpływ na rozwój psychologii, zwłaszcza psychologii zdrowia w pracy. Dzięki nim zbadano wpływ przekonań o własnej skuteczności na ograniczenie negatywnych skutków wypalenia zawodowego i wtórnego stresu traumatycznego, a także na wzmocnienie poziomu zaangażowania w pracę i wtórnego rozwoju potraumatycznego. Wykonane badania pokazują także, że przeprowadzenie interwencji psychologicznej z wykorzystaniem internetu jest skutecznym sposobem dostarczania pomocy psychologicznej i dotarcia do zainteresowanych grup odbiorców. W dobie cyfryzacji wielu sfer życia i powszechnego dostępu do internetu jest to wartościowe uzupełnienie klasycznych form pomocy psychologicznej.

Powrót do góry