streslab

Pozytywne emocje w pracy

Pozytywne emocje w pracy

Każdy pracownik dobrze się czuje, gdy jego praca  odpowiada jego zdolnościom i potrzebom. To znaczy, że dostosowuje różne aspekty swojej pracy, tak aby było mu lepiej. To zjawisko nazywamy przystosowaniem pracy przez pracownika, który proaktywnie zmienia swoją pracę. Przeciwieństwem tej sytuacji jest projektowanie pracy przez kadrę kierowniczą, która odgórnie decyduje o sposobach wykonywania pracy, niekoniecznie wpisując się w potrzeby pracownika.

Czy pozytywne emocje w pracy mogą nasilać działania polegające na przystosowaniu pracy przez pracownika? Czy może emocje powodują, że pracownik ma wyższe przekonania o własnej skuteczności, a co za tym idzie – częściej niż inni przystosowuje pracę?

Projektowanie i doskonalenie pracy ma istotne znaczenie zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i całej organizacji. Przystosowanie pracy jest rodzajem zachowania proaktywnego, które w ramach modelu wymagania w pracy – zasoby definiuje się jako „zmiany, jakie pracownicy mogą wprowadzać, by dopasować swoje wymagania w pracy i zasoby w pracy do własnych zdolności i potrzeb” (Tims i in., 2012, s. 174). Zgodnie ze wspomnianym modelem przystosowanie pracy może przyjmować jedną z czterech form: 1) zwiększania zasobów strukturalnych , 2) zwiększania zasobów społecznych, 3) zwiększania wymagań stanowiących wyzwanie, oraz 4) zmniejszania wymagań stanowiących utrudnienie.

Po to, aby znaleźć odpowiedź na nurtujące nas pytania, przeprowadziliśmy dwa badania—Badanie 1 (N = 124) i Badanie 2 (N = 98). W obu badaniach wzięły udział osoby używające w codziennej pracy technologii informacyjno–komunikacyjnych. Wyniki obu badań wskazują, że im więcej pozytywnych emocji w pracy odczuwamy, tym częściej podejmujemy się przystosowania pracy polegającego na zwiększaniu wymagań stanowiących wyzwanie. Chętniej więc angażujemy się w nowe projekty i podejmujemy się nowych zadań w pracy.

Kierownik projektu: dr Anna Rogala. Projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (numer projektu: 2013/11/N/HS6/01339).

Powrót do góry