streslab

Pozytywne emocje w pracy

Pozytywne emocje w pracy

Każdy pracownik dobrze się czuje, gdy jego praca  odpowiada jego zdolnościom i potrzebom. To znaczy, że dostosowuje różne aspekty swojej pracy, tak aby było mu lepiej. To zjawisko nazywamy przystosowaniem pracy na poziomie indywidualnym przez pracownika, który proaktywnie zmienia swoją pracę. Przeciwieństwem tej sytuacji jest projektowanie pracy przez kadrę kierowniczą, która odgórnie decyduje o sposobach wykonywania pracy, niekoniecznie wpisując się w potrzeby pracownika.

Czy pozytywne emocje w pracy mogą nasilać działania polegające na przystosowaniu pracy przez pracownika? Czy może emocje powodują, że pracownik ma wyższe przekonania o własnej skuteczności, a co za tym idzie – częściej niż inni przystosowuje pracę?

Projektowanie i doskonalenie pracy ma istotne znaczenie zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i całej organizacji. Przystosowanie pracy jest rodzajem zachowania proaktywnego, które w ramach modelu „Wymagania w pracy – zasoby” definiuje się jako „zmiany, jakie pracownicy mogą wprowadzać, by dopasować swoje wymagania w pracy i zasoby w pracy do własnych zdolności i potrzeb” (Tims i in., 2012, s. 174).

Badania koordynuje Anna Rogala pod opieką dr. hab. Romana Cieślaka, prof. Uniewersytetu SWPS. Projekt będzie realizowany do 2017 roku. Jest finansowany z grantu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki (numer projektu: 2013/11/N/HS6/01339).

Powrót do góry